Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ - ΕΠΙΠΛΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

 

Καθηγητής Δρ. Γεώργιος Μαντάνης

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Wisconsin - Madison Η.Π.Α.

τηλ. 24410 64.742 • E-mail: mantanis@teilar.gr  Website: www.teilar.gr/~mantanis  Βιογραφικό: CV  Έργο: link 

  

«ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ»

 

Εξάμηνο: Β΄ (υποχρεωτικό μάθημα)

Διδακτικές Μονάδες: 6

Ώρες θεωρίας: 3 ώρες / εβδ., κάθε Δευτέρα 15-18 μμ (αμφιθέατρο ΣΤΞΕ)

Ώρες εργαστηρίου: 2 ώρες εβδομαδιαίως (κάθε Τετ. 9-11, 11-13, 13-15 μμ) – υπεύθυνος: Γ. Μαντάνης, Καθηγητής, E-mail: mantanis@teilar.gr   

Ώρες γραφείου του Καθ. Γ. Μαντάνη για συνεργασία με φοιτητές: κάθε Δευτέρα 10.00-15.00 μμ

  

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις φυσικές, χημικές και μηχανικές ιδιότητες του ξύλου και τη σημασία τους, επεκτείνοντας ταυτόχρονα τις προηγούμενες γνώσεις τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πυκνότητα, την υγροσκοπικότητα, τη ρίκνωση και διόγκωση και τις μηχανικές και θερμικές ιδιότητες. Βασικός στόχος επίσης είναι η κατανόηση της φυσικής διάρκειας του ξύλου. Επιπρόσθετος σκοπός είναι να κατανοήσουν στοιχεία που αφορούν τις αλλοιώσεις (βιοτικοί & αβιοτικοί παράγοντες) που συμβαίνουν στο ξύλο από εξωτερικές επιδράσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ξύλου ως υλικού. Ανταγωνιστές του ξύλου στην αγορά. Ξηρή, βασική και φαινομενική πυκνότητα. Πυκνότητα της ξυλώδους ύλης. Ποσοστό κενών χώρων και η σημασία του. Παράγοντες που επηρεάζουν την πυκνότητα του ξύλου. Τρόποι υπολογισμού της πυκνότητας. Υγροσκοπικότητα του ξύλου (ορισμός, αίτια, επιπτώσεις στις ιδιότητες και τις κατεργασίες). Μέγιστη υγρασία του ξύλου και υπολογισμός αυτής. Μέθοδοι εκτίμησης της περιεχομένης υγρασίας του ξύλου. Προσρόφηση & εκρόφηση. Ισοδύναμη υγρασία του ξύλου και η σημασία της. Ρίκνωση & διόγκωση (ορισμός, παράγοντες, ανισοτροπία, τρόποι υπολογισμού). Πρακτική σημασία και αντιμετώπιση της ρίκνωσης και της διόγκωσης στην πράξη. Θερμικές ιδιότητες (θερμομονωτικότητα, το ξύλο ως πηγή ενέργειας). Μηχανικές ιδιότητες (συνοπτικά για εφελκυσμό, θλίψη, κάμψη, διάτμηση, ελαστικότητα, σκληρότητα και σχίση). Ακουστικές ιδιότητες (σημασία, χρήσεις). Ηλεκτρικές ιδιότητες (σημασία, χρήσεις). Αλλοιώσεις του ξύλου (συνοπτικά για βακτήρια, μύκητες, έντομα και εξωτερικούς παράγοντες). Φυσική διάρκεια του ξύλου (ορισμός, σημασία, παράγοντες, κατηγορίες ξύλων). Εφαρμογές των ειδών ξύλου στην ελληνική αγορά.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Με το πέρας του εξαμήνου, θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν κατανοήσει:

v  Τα πλεονεκτήματα και τα κύρια μειονεκτήματα του ξύλου ως υλικού.

v  Τι είναι πυκνότητα του ξύλου, τους παράγοντες που την επηρεάζουν και τις κατηγορίες ξύλων (με βάση την πυκνότητα).

v  Τι είναι περιεχόμενη υγρασία του ξύλου, τους παράγοντες που την επηρεάζουν και πως μετριέται αναλυτικά.

v  Τις (ξηρές) πυκνότητες των σπουδαιότερων ελληνικών ειδών ξύλου.

v  Τι είναι και τι σημαίνει ανισοτροπία του ξύλου. Τι σημαίνει ρίκνωση και διόγκωση του ξύλου και την πρακτική σημασία τους.

v  Με ποιους τρόπους περιορίζουμε τη ρίκνωση & διόγκωση του ξύλου στην πράξη.

v  Ποιες διεργασίες και κατεργασίες επηρεάζει καθοριστικά η υγρασία και τις μεθόδους με τις οποίες τη μετράμε (με ακρίβεια).

v  Τις σημαντικές μηχανικές ιδιότητες του ξύλου (κάμψη, θλίψη κ.α.) και πως αυτές επηρεάζουν τις εφαρμογές του στην πράξη.

v  Τις εφαρμογές που έχουν σήμερα τα είδη ξύλου (ελληνικά & τροπικά) στην ελληνική αγορά, τόσο με βάση τις φυσικές & μηχανικές ιδιότητές τους όσο και για άλλους οικονομικούς & αισθητικούς λόγους.

v  Τη θερμομονωτικότητα του ξύλου, τους παράγοντες που την επηρεάζουν, τις εφαρμογές του ξύλου, καθώς και τις θερμικές ιδιότητες (π.χ. θερμαντική αξία) του ξύλου.

v  Τις αλλοιώσεις που μπορούν να συμβούν στο ξύλο από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.

v  Τη φυσική διάρκεια του ξύλου, τις κατηγορίες της και τη σημασία της στην πράξη.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

§   Διδακτικές Σημειώσεις

-          Εγχειρίδιο Εργαστηρίου

 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1. Μαντάνης, Γ. (2008). «Εφαρμογές των ειδών ξύλου στην ελληνική αγορά».  http://users.teilar.gr/~mantanis/Efarmoges-eidwn-xylou.pdf

2. Rowell, R. (2005). Moisture Properties of Wood. In: Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites. http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf2005/fpl_2005_rowell002.pdf

3. Βουλγαρίδης, Η. (2007). Ευρωπαϊκά και Τροπικά Ξύλα, τεχνικό εγχειρίδιο (ΑΠΘ), ιστοσελίδα: link

4. Simpson, W. & A. Tenwolde (1999). Wood as an Engineering Material. Physical properties and moisture relations of wood. http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplgtr/fplgtr113/ch03.pdf

5. Green, W., Winandy, J. & D. Kretschmann (1999). Wood as an Engineering Material. Mechanical properties of wood. Ιστοσελίδα: http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplgtr/fplgtr113/ch04.pdf

6. Ibach, R. (2005). Biological Properties of Wood. In: Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites. http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf2005/fpl_2005_ibach001.pdf

7. Mantanis, G. (1994). Swelling of lignocellulosic materials in water and organic liquids, PhD thesis, University of Wisconsin-Madison. http://users.teilar.gr/~mantanis/PhD-thesis.pdf

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Τσουμής Γ. (2009). Επιστήμη του Ξύλου. Τόμος Α: Δομή και Ιδιότητες. Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη (κύριο σύγγραμμα του μαθήματος - βιβλιοπωλείο «Παιδεία», Καρδίτσα)

Μαντάνης Γ. (2017). ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ του ΞΥΛΟΥ. Μέρος ΙΙ. Ιδιότητες. Σημειώσεις ΘΕΩΡΙΑΣ. Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, Παράρτημα Καρδίτσας, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Ιστοσελίδα: http://users.teilar.gr/~mantanis/IDIOTHTES-XYLOU.pdf   

Μπιρμπίλης Δ. (2012). Ιδιότητες ξύλου. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ Σημειώσεις. Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, Παράρτημα Καρδίτσας, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Ιστοσελίδα: http://www.wfdt.teilar.gr/material/Lessons/Idiotites_xylou.pdf 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τροπικά είδη ξύλου:  ιδιότητες & εφαρμογές

http://users.teilar.gr/~mantanis/Tropika.pdf

 

Chemistry of Wood Strength:

http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf2005/fpl_2005_winandy004.pdf

 

Characteristics of Important Woods:

http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplgtr/fplgtr113/ch01.pdf

 

Material Properties of Wood:

http://www.matbase.com/material/wood/

 

Wood Properties Index:

http://www.woodzone.com/properties.htm

 

Properties of Wood:

http://www.auf.asn.au/scratchbuilder/timber.html

 

Thermal Properties of Wood:

http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf2005/fpl_2005_rowell003.pdf

 

The Nature of Wood & Wood Products:

http://www.forestprod.org/cdromdemo/index.html

 

 

«Εκπαιδευτική Πύλη» στην οποία οι κ.κ. Φοιτητές μπορούν να διαβάσουν συναφείς Πτυχιακές εργασίες & Εκπαιδευτικό υλικό (2004-2018) http://users.teilar.gr/~mantanis/Edu.htm 

 

Διαδικασία αξιολόγησης:

Την 10η εβδομάδα των μαθημάτων με χρήση  ερωτηματολογίου, γίνεται πάντα αξιολόγηση του μαθήματος και των διδασκόντων - ανωνύμως - από τους κ.κ. φοιτητές (όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία). 

Στοιχεία ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Θεσσαλίας:  για το Α.Ε. 2016-2017 (άριστα: το 5.0)-  αξιολόγηση μαθήματος: 4.2  &  αξιολόγηση διδάσκοντα (Γ. Μαντάνη): 4.5

 

 

Last updated: 16-09-2018