Πτυχιακή Εργασία

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μία πτυχιακή εργασία με θέμα σχετικό με την επιστήμη ή την τεχνολογία ξύλου ή την τεχνολογία παραγωγής επίπλου και ξυλοκατασκευών ή το σχεδιασμό επίπλου και ξυλοκατασκευών ή το βιομηχανικό σχεδιασμό επίπλων ή με άλλο θέμα οικονομικής υφής ή οργάνωσης παραγωγής ή διοίκησης επιχειρήσεων & μάρκετινγκ, ή άλλης σχεδιαστικής υφής, που άπτεται των ευρύτερων γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος.

Θέματα πτυχιακών εργασιών και ανάθεση πτυχιακής εργασίας

Θέματα πτυχιακών εργασιών προτείνονται από τα τακτικά και τα έκτακτα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) του Τμήματος. Τα προτεινόμενα θέματα πτυχιακών εργασιών σκόπιμο είναι να έχουν ως στόχο την επιτυχή κάλυψη διαφορετικών προβλημάτων στις περιοχές των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος.

Για να γίνει ανάθεση πτυχιακής εργασίας σε σπουδαστή, αυτός πρέπει να έχει ολοκληρώσει ικανοποιητικά τα μαθήματά του μετά το πέρας του 6ου εξαμήνου. Η ανάθεση θέματος πτυχιακής εργασίας είναι υποχρεωτική, και γίνεται ως ακολούθως:  Οι σπουδαστές συναντώνται με τον Εισηγητή (Επιβλέπων) εκπαιδευτικό και μετά από συνεννόηση γίνεται η επιλογή και η ανάθεση του θέματος. Καλό θα είναι η ανάθεση θέματος να γίνεται σε ομάδα δύο (2) σπουδαστών. Ο σπουδαστής ή η ομάδα σπουδαστών οφείλει να υποβάλλει έντυπη αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος για την έγκριση του θέματος της πτυχιακής εργασίας. Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα μέχρι τριών (3) σπουδαστών με ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας σε κάθε σπουδαστή.

Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας

Κάθε τακτικό ή έκτακτο μέλος του ΕΠ του Τμήματος στα πλαίσια της απασχόλησής του αναλαμβάνει την επίβλεψη αριθμού πτυχιακών εργασιών, ανάλογα με τις ώρες διδακτικού έργου που του έχουν ανατεθεί.

Το τακτικό ή έκτακτο μέλος ΕΠ που έχει προτείνει το θέμα πτυχιακής εργασίας επιβλέπει την πρόοδο στην επεξεργασία του θέματος, καθοδηγεί τους σπουδαστές στην αναζήτηση της καλύτερης λύσης, φροντίζει για την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων σε χώρους και σε εξοπλισμό και εποπτεύει το Βοηθητικό Προσωπικό, όπου η συμβολή του κρίνεται αναγκαία. Για πτυχιακές εργασίες που πραγματοποιούνται σε χώρους εκτός του ΤΕΙ Λάρισας, ο Επιβλέπων εκπαιδευτικός επωμίζεται επίσης την επίβλεψη στο επιστημονικό και τεχνικό μέρος της εργασίας.

Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί σε τακτικά ή έκτακτα μέλη ΕΠ άλλου Τμήματος μετά από κοινή απόφαση των Συμβουλίων των δύο Τμημάτων.

Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας

Για να αναλάβει πτυχιακή εργασία ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα 2/3 των μαθημάτων συνολικά με το χαρακτηρισμό Υποχρεωτικά και Επιλογής Υποχρεωτικά. Επίσης θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς και στα μαθήματα τα οποία είναι σχετικά με το αντικείμενο της πτυχιακής, ώστε να έχει την ουσιαστική γνωστική υποδομή για την εκπόνησή της.

Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας χρησιμοποιούνται, εφόσον είναι απαραίτητο, οι χώροι και ο εξοπλισμός, καθώς επίσης και τυχόν αναγκαία οικονομικά μέσα του ΤΕΙ Λάρισας. Πτυχιακή εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης εκτός του ΤΕΙ σε ερευνητικά κέντρα, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή σχεδιαστικά γραφεία, βιομηχανικές και παραγωγικές μονάδες ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος.

Η επεξεργασία της πτυχιακής εργασίας μπορεί να επεκταθεί και πέρα από τη λήξη του 8ου εξαμήνου σπουδών ανάλογα με την έκταση και τις απαιτήσεις του θέματος. Η ολοκλήρωση πρέπει να πραγματοποιείται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία ανάθεσης της πτυχιακής εργασίας, διαφορετικά ο σπουδαστής παραιτείται του θέματος και αναλαμβάνει άλλο, με νέα ανάθεση.

Παρουσίαση - υπεράσπιση της πτυχιακής εργασίας

Μετά την ολοκλήρωσή της και ύστερα από εισήγηση του Επιβλέποντα εκπαιδευτικού, η πτυχιακή εργασία υποβάλλεται μέσω του πρωτοκόλλου στο Τμήμα. Μετά από προφορική εισήγηση του Επιβλέποντα, ο Προϊστάμενος του Τμήματος ορίζει Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, αποτελούμενη από τρία μέλη ΕΠ συγγενέστερου γνωστικού πεδίου σε κάθε περίπτωση δύο εξ΄ αυτών από τα μόνιμα μέλη του ΕΠ, και ημερομηνία μέσα στο χρόνο μαθημάτων και το νωρίτερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν, κατά την οποία γίνεται παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας στην μεγάλη αίθουσα διδασκαλίας του νέου κτιρίου του Τμήματος. Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή πρέπει να απαρτίζεται από το επιβλέπων μέλος ΕΠ (Εισηγητής) και δύο ακόμη μέλη ΕΠ του Τμήματος, το δυνατόν συναφούς ειδικότητας ή του συγγενέστερου γνωστικού πεδίου. Διευκρινίζεται ότι, όταν ο Εισηγητής είναι έκτακτος εκπαιδευτικός, τα λοιπά δύο (2) μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να είναι μόνιμα μέλη ΕΠ με το συγγενέστερο γνωστικό αντικείμενο.

Τα μέλη της Επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλλουν διευκρινιστικές και εξεταστικές ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για την ορθότητα και την πληρότητα της λύσης που δόθηκε στο πρόβλημα και για το βαθμό συμμετοχής του καθενός από τους συμμετέχοντες σπουδαστές στην επεξεργασία του θέματος.

Την παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη του ΕΠ, παροτρύνεται να την παρακολουθήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι σπουδαστές του Τμήματος και για το σκοπό αυτό εκδίδεται σχετική ανακοίνωση πέντε ημέρες πριν με ευθύνη της Γραμματείας του Τμήματος. Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας, η Τριμελής Επιτροπή συνεδριάζει και καθορίζει τους βαθμούς των σπουδαστών που παρουσίασαν την πτυχιακή εργασία. Κάθε μέλος της επιτροπής εξέτασης αποφασίζει ξεχωριστά και ανεξάρτητα για το βαθμό που θα δοθεί σε καθένα από τους συμμετέχοντες στην ομάδα σπουδαστές.

Ο βαθμός πτυχιακής εργασίας είναι ο μέσος όρος των βαθμών που προτάθηκαν από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Το πρακτικό βαθμολογίας υποβάλλεται από τον Εισηγητή στο Τμήμα και δεν ανακοινώνεται στο σπουδαστή ή στους σπουδαστές, οι οποίοι μπορούν να πληροφορηθούν μόνον το μέσο όρο της βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Σε περίπτωση που πτυχιακή εργασία κριθεί ελλιπής από την Εξεταστική Επιτροπή αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής και παρουσίασής της.

Πτυχιακές εργασίες που κρίθηκαν άξιες βαθμολόγησης με άριστα ανακοινώνονται σε έγκριτα περιοδικά ή συνέδρια ως τεχνικές αναφορές του Τμήματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ της ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με την περάτωση της πτυχιακής εργασίας, ο σπουδαστής την υποβάλλει ολοκληρωμένη στον Επιβλέποντα εκπαιδευτικό για την τελική έγκριση. Ο Επιβλέπων προτείνει την αξιολόγηση της εργασίας, αφού πρώτα βεβαιωθεί ότι έχει την απαιτούμενη ποσότητα και ποιότητα, ώστε να τύχει βαθμού τουλάχιστον προβιβασμού (πέντε, 5).

Στη συνέχεια ο σπουδαστής καταθέτει την τελική και διορθωμένη πτυχιακή του εργασία σε 5 αντίτυπα, από τα οποία αντιστοιχεί ένα για κάθε μέλος της επιτροπής αξιολόγησης, ένα για το Τμήμα και ένα για τη Βιβλιοθήκη.

Ο σπουδαστής ή οι σπουδαστές υποστηρίζουν την πτυχιακή τους εργασία ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Μετά το πέρας της υποστήριξης, κάθε μέλος της επιτροπής πρέπει να συμπληρώσει την έντυπη φόρμα αξιολόγησης για κάθε σπουδαστή ξεχωριστά, που θα βασίζεται στα εξής κριτήρια:

1. Ουσιαστικές προδιαγραφές                                                                  Μέγιστος βαθμός

καινοτομία θέματος και τρόπου επεξεργασίας,

            ένδειξη δημιουργικής και πρωτότυπης σκέψης,                                          

πληρότητα θέματος και ακρίβεια περιεχομένου,                                       

λογική οργάνωση και ανάπτυξη,                                                                     6,0

σαφήνεια γραπτού λόγου και

            χρήση δόκιμων επιστημονικών όρων,                                                             

ικανότητα αξιολόγησης και αξιοποίησης της βιβλιογραφίας                                 

2. Τυπικές προδιαγραφές

γενική εμφάνιση πτυχιακής εργασίας,

δημοτική γλώσσα, μονοτονικό σύστημα,

συνεχής σελιδοποίηση,

πίνακας περιεχομένων,

αναγραφή βιβλιογραφίας,                                                                         

αναφορές και πηγές στους πίνακες και τις φωτογραφίες,

(αριθμός σελίδων) έκταση πτυχιακής εργασίας,                                         2,0

κατανομή της ύλης (χωρισμός σε κεφάλαια και παραγράφους),

τύπος γραμματοσειράς, μέγεθος γραμματοσειράς,

διάστημα γραφής, περιθώρια σελίδων                                                                   

3. Προφορική υποστήριξη

ένδειξη καλής γνώσης του αντικειμένου,

σαφής και κατανοητή παρουσίαση,                                                                 2,0

πληρότητα στις απαντήσεις των ερωτήσεων                                                            

                                                                                                                              

Σε περίπτωση που η διαφορά μεταξύ των επιμέρους βαθμολογιών είναι μεγαλύτερη από τρεις (3) βαθμούς, τότε γίνεται ιδιαίτερη τεκμηρίωση των συγκεκριμένων βαθμολογιών από τους εξεταστές. Στην συνέχεια συντάσσεται το πρακτικό βαθμολογίας της πτυχιακής που κατατίθεται στο Τμήμα μέσω του πρωτοκόλλου. Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι μια πτυχιακή εργασία είναι ελλιπής, αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής και παρουσίασης αυτής.