ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

                                                                                            ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  ΝΕΟ!

Η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους εκπαιδευτικούς θεσμούς των ΤΕΙ. Συνιστά καταλυτικό τμήμα του προγράμματος σπουδών, όπου οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Συνδέεται μάλιστα με το επίκεντρο της φυσιογνωμίας και το ρόλο των ΤΕΙ ως Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων με κατεύθυνση την εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων, την εφαρμογή και διάδοση της τεχνολογίας. Με την πρακτική άσκηση γίνεται σύνδεση της θεωρίας και της πράξης, της εκπαίδευσης και της παραγωγής.

Στο Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου υπάρχει και εφαρμόζεται ο Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης τον οποίο οι σπουδαστές οφείλουν να γνωρίζουν.

Η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα αποσκοπεί: (α) στην ενημέρωση, από τη μια, των ασκούμενων για τη διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής  ή των υπηρεσιών,   για τεχνολογικούς και οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας, και, από την άλλη, στην ενεργό συμμετοχή των ασκούμενων στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών, (β) στο συσχετισμό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους με τα προβλήματα των χώρων εφαρμογής, και (γ) στην επαφή των ΤΕΙ (Σχολές - Τμήματα)  με τους χώρους παραγωγής και εφαρμοσμένης έρευνας για τη δημιουργία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ τους.

Η επαφή των σπουδαστών και των ιδρυμάτων με τις συνθήκες και τα προβλήματα της παραγωγής αποδίδει αμοιβαία θετικά αποτελέσματα και επενεργεί, ώστε η εκπαίδευση να παρέχει εφαρμόσιμες γνώσεις, να παρέχει ζήτηση και απορρόφηση των αποφοίτων του Τμήματος στην αγορά εργασίας, βελτίωση της επαγγελματικής ανταγωνιστικότητας και ταυτόχρονα διαρκή αξιολόγηση και αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις της αγοράς.

Tα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος δηλαδή η τεχνολογία ξύλου, η τεχνολογία παραγωγής επίπλων και ξυλοκατασκευών και ο σχεδιασμός επίπλου έχουν εξελιχθεί σε ορισμένα από τα πιο ενδιαφέροντα τεχνολογικά, επαγγελματικά και εμπορικά αντικείμενα στη χώρα μας με μεγάλη άνθηση και ανάπτυξη. Οι σπουδαστές του Τμήματος ασκούνται σε θέσεις παραγωγικών αλλά και εμπορικών μονάδων και υπηρεσιών του ιδιωτικού κυρίως τομέα, ενώ η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι εξάμηνη (120 ημέρες).

Σε συνδυασμό και με τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος (Προεδρικό διάταγμα 97/2006), οι φορείς όπου μπορούν οι σπουδαστές του Τμήματος να κάνουν την πρακτική τους άσκηση είναι εκείνοι που απασχολούνται σε όλο το φάσμα του κλάδου ξύλου και επίπλου και ειδικότερα με το σχεδιασμό επίπλων και συστημάτων επίπλων, καθώς και δημιουργία πρωτότυπων σχεδιαστικών προτάσεων, την εφαρμογή τεχνολογικών μεθόδων παραγωγής επίπλων, την παραγωγή προϊόντων ξύλου και ξύλινων κατασκευών (πριστής ξυλείας, ξυλοπλακών, ξυλοφύλλων, εμποτισμένου ξύλου, χαρτοπολτού και χαρτιού, προϊόντων πυρόλυσης ξύλου, κουφωμάτων, σκεπών, πατωμάτων, προκατασκευασμένων ξύλινων σπιτιών και λοιπών ξύλινων κατασκευών).

Ακόμα επιχειρήσεις που ασχολούνται με την αξιολόγηση και κοστολόγηση προϊόντων ξύλου, επίπλου και ξύλινων κατασκευών, την επίπλωση και διακόσμηση από ξύλο, τον έλεγχο της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών και της εφαρμογής των αρχών και κανόνων ποιοτικού ελέγχου και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε όλο το φάσμα των προϊόντων ξύλου, επίπλου και ξύλινων κατασκευών, τη μελέτη ίδρυσης, οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και στελέχωσης μονάδων ξύλου, επίπλου και ξύλινων κατασκευών, καθώς και μονάδων εμπορίας προϊόντων ξύλου και επίπλου, την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας ή ακόμα με την απασχόληση σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Με γνώμονα αυτήν την τάση των επιχειρήσεων οι σπουδαστές στο χώρο άσκησής τους παρακολουθούν συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο διαμορφώνεται από το Τμήμα και η εφαρμογή του εποπτεύεται και ελέγχεται από μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού. Ταυτόχρονα οι ασκούμενοι εποπτεύονται και υποβοηθούνται από συγκεκριμένο στέλεχος της επιχείρησης που του ανατίθεται ειδική ευθύνη. Ο υπεύθυνος επόπτης - στέλεχος της επιχείρησης πρέπει να είναι συναφούς ειδικότητας και με επαρκή εμπειρία στον εργασιακό χώρο και οφείλει να επιβλέπει την εργασία και την επίδοση των ασκούμενων, να υποβάλει προτάσεις στη διεύθυνση της επιχείρησης ή υπηρεσίας για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης των ασκούμενων και να συνεργάζεται με τον επόπτη εκπαιδευτικό για την αποτελεσματικότερη άσκηση των σπουδαστών.

Σε περιπτώσεις που η διοίκηση του φορέα απασχόλησης δεν ακολουθεί σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα απασχόλησης των ασκούμενων ή τους ετεροαπασχολεί, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση της επιτροπής πρακτικής άσκησης του Τμήματος να διακοπεί η άσκηση στο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο. Αν πάλι κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος διαπιστώσει ότι δεν απασχολείται σε θέματα της ειδικότητάς του υπό την ευρεία έννοια, οφείλει να το δηλώσει με σημείωμά του, τόσο στον υπεύθυνο που έχει ορίσει για τον χώρο εργασίας, όσο και στον υπεύθυνο επόπτη εκπαιδευτικό, ο οποίος αποφασίζει αν συντρέχει λόγος αλλαγής θέσης εργασίας. Σε συνεργασία με την επιτροπή πρακτικής άσκησης του Τμήματος μεριμνούν για την τοποθέτηση του ασκούμενου σε άλλη θέση, στην οποία θα πραγματοποιηθεί μόνο το διάστημα που υπολείπεται για την συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρονικού ορίου.

Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος μπορεί για σοβαρούς λόγους, να απουσιάσει δικαιολογημένα για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρούνται στο «βιβλίο πρακτικής άσκησης», θεωρούνται και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό. Επιπρόσθετα, ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας του, υποχρεούται να ακολουθεί τους «κανονισμούς ασφάλειας και εργασίας», όπως και κάθε άλλη «ρύθμιση» που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή της υπηρεσίας.

Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού χώρου μπορούν να οδηγήσουν στην διακοπή της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή ο σπουδαστής υποχρεούται να επαναλάβει τη διαδικασία εξεύρεσης νέας θέσης για την συμπλήρωση του υπόλοιπου χρόνου πρακτικής άσκησης.

Κάθε ασκούμενος τηρεί «βιβλίο πρακτικής άσκησης», στο οποίο αναγράφονται κατά εβδομάδα οι εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή υπηρεσίας για την παρακολούθηση των ασκούμενων.

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ο σπουδαστής υποβάλλει στο Τμήμα:

*       το «βιβλίο πρακτικής άσκησης» κατάλληλα συμπληρωμένο με τον αριθμό εβδομαδιαίων εκθέσεων, το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας και την επίδοσή του,

*       σχετική βεβαίωση από την επιχείρηση ή υπηρεσία και

*       κάθε άλλο στοιχείο, όπως βιβλιάριο ασφάλισης, που θα ζητηθεί από το Τμήμα.

Σε κάθε περίπτωση, η  εμπειρία  που αποκτά ένας σπουδαστής του Τμήματος κατά την πρακτική του άσκηση μπορεί  να  βοηθήσει ποικιλοτρόπως έτσι, ώστε να γίνει καλός γνώστης και να εντρυφήσει στη βιομηχανία (κλάδο) που τον ενδιαφέρει, να ελέγξει την εργασία ή το περιβάλλον, να κερδίσει αυτοπεποίθηση, να δοκιμάσει ή και να  αναπτύξει νέες ή  υπάρχουσες  δεξιότητες,  όπως  π.χ.  ομαδική  εργασία,  οργάνωση και διοίκηση γραφείου, δεξιότητες πληροφορικής, να αναπτύξει δικτυακές επαφές, να διεξάγει συνεντεύξεις συγκέντρωσης πληροφοριών και επιπλέον να αναπτύξει ένα καλό βιογραφικό σημείωμα.

Κινητικότητα σε άλλες χώρες

Υπάρχουν σε ισχύ συγκεκριμένες συμφωνίες του Τμήματος με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα οποία γίνεται κάθε εξάμηνο μετακίνηση σπουδαστών για εκπόνηση της πρακτικής άσκησης. Πληροφορίες αναλυτικές μπορούν να ληφθούν από τον υπεύθυνο Αν. Καθηγητή κ. Γεώργιο Νταλό (e-mail: gntalos@teilar.gr, τηλ. 24410 75230 (εσωτ. 129).              

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  ΝΕΟ!