ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου ξεκίνησε ουσιαστικά μετά από την με αριθμ. Φ500/127865/Ε5/14-11-2005 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σπ. Ταλιαδούρου - που δημοσιεύτηκε στις 2-12-2005 στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.), τεύχος Β΄, αριθμ. φύλλου 1690 - σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το Περιεχόμενο Σπουδών του Τμήματος. Ουσιαστικά με βάση αυτή την απόφαση κατοχυρώνονταν θεσμικά, μεταξύ των άλλων και τα ακόλουθα:

ü              Η αποστολή του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου, που είναι: i) να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στους τομείς της τεχνολογίας ξύλου, της τεχνολογίας παραγωγής επίπλου και ξυλοκατασκευών και του σχεδιασμού επίπλου, ii) να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη, iii) να συμβάλλει, αναπτύσσοντας τεχνογνωσία και καινοτομίες μέσω της εφαρμογής επιστημονικών, τεχνολογικών ή άλλων γνώσεων, στην ανάπτυξη και την πρόοδο του βιομηχανικού και βιοτεχνικού κλάδου του ξύλου και του επίπλου της χώρας, iv) να εκπαιδεύει νέους Τεχνολόγους και Σχεδιαστές ξύλου και επίπλου, υψηλής ποιοτικής στάθμης.

ü              Η περιγραφή του πτυχιούχου του εν λόγω Τμήματος, που είναι η ακόλουθη: «ο πτυχιούχος του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου διαθέτει τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτιση, ώστε να δραστηριοποιείται ως Τεχνολόγος ξύλου, Τεχνολόγος παραγωγής επίπλου και Σχεδιαστής επίπλου, ειδικότερα στους ακόλουθους τομείς: i) παραγωγής προϊόντων ξύλου, ii) παραγωγής επίπλου και ξυλοκατασκευών, iii) σχεδιασμού πρωτότυπων επίπλων και ξυλοκατασκευών και εφαρμογής σχεδιαστικών προτάσεων σύμφωνα με τις νέες τεχνολογίες και τάσεις της αγοράς, iv) οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής και εμπορίας προϊόντων ξύλου και επίπλου, v) εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών παραγωγής προϊόντων ξύλου, επίπλου και ξυλοκατασκευών και εφαρμογής κανόνων ποιοτικού ελέγχου και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και vi) επίπλωσης και διακόσμησης από ξύλο».

Κατόπιν των παραπάνω και μετά τη σχετική εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου προς το Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Τ.Ε.), την 16η Μαΐου 2006 δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας στο Φ.Ε.Κ. τεύχος Α΄, αριθμ. φύλλου 98 (Π.Δ. 97/2006) η αναγνώριση και κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του Παραρτήματος Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας.

To περιεχόμενο του συγκεκριμένου Προεδρικού Διατάγματος είναι αυτό που ακολουθεί:

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T.E.I.) με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους, μπορούν να απασχολούνται ως σχεδιαστές και τεχνολόγοι ξύλου και επίπλου στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως στελέχη των επιχειρήσεων του κλάδου ξύλου και επίπλου.

2. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται σε όλο το φάσμα του κλάδου του Ξύλου και Επίπλου και ειδικότερα με τα ακόλουθα:

§         Σχεδιασμό επίπλων και συστημάτων επίπλων, καθώς και δημιουργία πρωτότυπων σχεδιαστικών προτάσεων.

§         Εφαρμογή τεχνολογικών μεθόδων παραγωγής επίπλων.

§         Παραγωγή προϊόντων ξύλου και ξύλινων κατασκευών (πριστής ξυλείας, ξυλοπλακών, ξυλοφύλλων, εμποτισμένου ξύλου, χαρτοπολτού και χαρτιού, προϊόντων πυρόλυσης ξύλου, κουφωμάτων, σκεπών, πατωμάτων, προκατασκευασμένων ξύλινων σπιτιών και λοιπών ξύλινων κατασκευών).

§         Αξιολόγηση και κοστολόγηση προϊόντων ξύλου, επίπλου και ξύλινων κατασκευών.

§         Επίπλωση και διακόσμηση από ξύλο.

§         Έλεγχο της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών και της εφαρμογής των αρχών και κανόνων ποιοτικού ελέγχου και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε όλο το φάσμα των προϊόντων ξύλου, επίπλου και ξύλινων κατασκευών.

§         Μελέτη ίδρυσης, οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και στελέχωσης μονάδων ξύλου, επίπλου και ξύλινων κατασκευών, καθώς και μονάδων εμπορίας προϊόντων ξύλου και επίπλου.

§         Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας.

§         Απασχόληση σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.